Out of range value for column 'site_visit' at row 1
 Ky hieu Loi   : 1264
 Thoi gian    : Mon, June 24, 2024 16:20:44
 Dia chi IP    : 3.236.142.143
 Referer     : 
 Ten File     : /tuyen-dung.php
 Dong co Loi   : 89
 Trang co Loi   : C:\webspace\gangcausf.com.vn\httpdocs\maincore.php
Thông tin Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH SINFUNG INDUSTRIAL


My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+842513673316
Thông tin Tuyển dụng
Ngày đăng:
Vị trí tuyển dụng:
Yêu cầu Công việc/Khả năng:
Số lượng nhân viên:0
Hồ sơ gồm có:
Mức lương:
Nơi làm việc
Ghi chú thêm